Tiêu chuẩn ISO 17025

I. ISO/IEC 17025 LÀ GÌ?

1. ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: đang áp dụng một hệ thống chất lượng; có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN phải đáp ứng.

2. Áp dụng đối với các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn (để xây dựng một hệ thống quản lý); cơ quan công nhận (để đánh giá, công nhận) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (để lựa chọn các PTN có đủ năng lực phục vụ hoạt động quản lý nhà nước).

3. Các lĩnh vực công nhận PTN  gồm:

Lĩnh vực thử nghiệm cơ
Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử
Lĩnh vực thử nghiệm sinh học
Lĩnh vực thử nghiệm hoá học
Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng
Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ
Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường
Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, không phù thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn.

III. LỢI ÍCH

Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm
Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
Tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
Hoà nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

IV. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Thiết lập nhóm thực hiện dự án: TMSC sẽ tư vấn cho Công ty về:
Thành phần nhân sự, chức năng nhiệm vụ của nhóm thực hiện dự án và của từng thành viên;
Lựa chọn và phân công Phụ trách kỹ thuật, Quản lý chất lượng cho PTN (theo yêu cầu của ISO/IEC 17025 thì PTN phải có các vị trí này).

2. Đào tạo cho PTN:
Đào tạo khái niệm chung về công nhận PTN theo ISO/IEC 17025. Lợi ích của việc thực hiện ISO/IEC 17025, các yếu tố cơ bản của Hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025. Cách thức tiến hành xây dựng hệ thống văn bản theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
Đánh giá, ước lượng độ không đảm bảo đo trong thí nghiệm điện.
Liên kết chuẩn trong đo lường.

3. Đánh giá thực trạng PTN: việc đánh giá thực trạng PTN nhằm:
Tìm hiểu hoạt động của PTN, tình trạng thiết bị thử nghiệm, điều kiện môi trường, con người, phương pháp thử …;
Kết quả đánh giá thực trạng làm cơ sở quyết định các chỉ tiêu thử nghiệm có thể đủ điều kiện xin công nhận và/hoặc những thay đổi (về thiết bị, điều kiện đảm bảo môi trường thử nghiệm …) mà PTN phải thực hiện để được công nhận các chỉ tiêu chọn lựa.

0936 056 005